សូមស្វាគមន៍ក្នុងការចូលរួមក្នុងគ្រួសារនៃព្រះជាម្ចាស់
WELCOME BECOME A PART OF GOD'S FAMILY

ព្រះវិហារទួលគោកមានទីតាំងជាមួយនិងបេសកកម្មសេវេនដេយអាត់វេនទីស្ទកម្ពុជា ជាកន្លែងសំរាប់ថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដែលមានបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសជូនដល់សមាជិក ព្រមទាំងភ្ញៀវផងដែរ។ 
សូមស្វាគមន៍ក្នុងចូលរួមក្នុងគ្រួសារនៃព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់
របស់ទ្រង់ដល់អ្នកដទៃនៅប្រទេសកម្ពុជា។

Toul Kork Church is located in the same build with the Cambodia Adventist Mission serves as a house of worship in which provides an English translation to its members and quests. You're welcome to be part of our family in sharing God's love and care for the people

here in the country of Cambodia.

HOURS

SATURDAY SERVICES

Sabbath School Classes

8:30 am to 9:30 am

Divine Service

9:40 am to 11:30 am

Sundown Worship

5:30 pm to 6:30 pm

FRIDAY SERVICES

Welcome the Sabbath

5:30 pm to 6:30 pm

WEDNESDAY SERVICES

Prayer Meeting

5:30 pm to 6:30 pm

ជ្រើសរើសចុចស្តាប់

Sabbath School Apps for CAM's Website 20
ABOUT US

The Seventh-day Adventist Church in Cambodia is to call all people in Cambodia to be prayerful, vibrant disciples of Jesus Christ, being committed and equipped to share the three angels’ messages and to prepare them for Christ’s soon return.

ADDRESS

House 15, Street 568, Boeng Kok II,

Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia.

Tell: (+855) 23 883 864 / 12 253 513

SUBSCRIBE FOR UPDATE
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2016-2021 - The Only Official Website of the Cambodia Adventist Mission